Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Nabór -

Nawigacja

Nabór

Autor : Ewelina Świtała
26.01.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

 Centralny Ośrodek Szkolenia SG prowadzi nabór do służby przygotowawczej

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej proszone są o osobiste składanie kompletu dokumentów od 26.01.2018 r. w godzinach 9.00-13.00.

WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI

ul. Piłsudskiego 92

Koszalin 75-531

tel. (94) 34-44-081

Limit przyjęć na rok 2018 wynosi 1 osoba.

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby w Straży Granicznej nie przekroczy wieku 35 lat, z zastrzeżeniem, że ww. przepisu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy o Straży Granicznej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku wieku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

WYMAGANIA DODATKOWE

 • posiadanie Tytułu Ratownika Medycznego,
 • posiadanie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej [wzór podania]:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy, [kwestionariusz osobowy]
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • dokumenty potwierdzające Tytuł Ratownika Medycznego,
 • aktualną kartę przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

I etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.
 4. Badania psychofizjologicznego.

Ponadto w dniu badania psychologicznego, w celu ustalenia czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego. [ankieta bezpieczeństwa osobowego][wykaz dokumentów do ankiety]

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w LubaniuCentralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:

 1. Test pisemny obejmujący:

               - test z wiedzy ogólnej,

               - test ze znajomości języka obcego.

 1. Test sprawności fizycznej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależni one jest od tej zgody.

 

do góry