Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Autor : Agnieszka Zarębska
07.03.2018

26 lutego do 7 marca 2018 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie zrealizował drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W kursie wzięło udział 12 funkcjonariuszy z  Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego oraz Morskiego Oddziału SG.

Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy zdali egzamin państwowy uzyskując tytuł Ratownika.

Uzyskanie tytułu Ratownika daje im możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym takich jak np. resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego. Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Przed upływem tego okresu chcąc utrzymać tytuł Ratownika muszą przystąpić do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu Ratownika celem zweryfikowania ich wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN oraz Krzysztof MAYER.

do góry